SahitigaLa Sangadhalli
Introduction1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next ->Masti

K. V. Puttappa
                           kvp.gif (464 bytes)

 

Other Kannada Topics Jai Karnataka Kamat's Potpourri KalaRanga Archives

nocopy.gif (222 bytes) 1998 Kamat's Potpourri